Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Liczba wizyt

Nasza strona była już wyświetlana 23702 razy.

Inne Projekty

Instytucje realizujące projekty unijne o podobnej bądź zbliżonej tematyce z którymi nawiązano kontakt tworząc w ten sposób sieć wymiany informacji.

1. LIFE09 NAT/PL/000259 pn. „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" realizowanym przez Gminę Klucze
Celem projektu jest osiągnięcie właściwego stanu ochrony największego w Polsce kompleksu dwóch napiaskowych siedlisk przyrodniczych: ciepłolubnych muraw i wydm śródlądowych.
Demonstracyjne wdrożenie aktywnej ochrony Pustyni umożliwi znaczną poprawę stanu tych siedlisk w Polsce zarówno poprzez uzyskanie bezpośredniego efektu ekologicznego w tym obszarze Natura 2000, jak i przetestowanie oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk takiej ochrony w innych, podobnych obszarach w całej Polsce i Europie.
http://www.pustynia-bledowska.pl

2. LIFE10 NAT/PL/655 pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów" realizowanym przez Kampinoski Park Narodowy
Realizacja projektu przyczyni się głównie do utrzymania na odpowiednim poziomie stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych programu Natura 2000, a jednocześnie szeregu innych gatunków rzadkich i chronionych. W wyniku realizacji zadań projektu zostanie wykupione i przywrócone przyrodzie około 200 ha gruntów, głównie użytkowanych rolniczo, leśnych i zabudowanych. Renaturyzacja na gruntach wykupionych w ramach projektu, związana będzie z zabiegami zalesiania (na ok. 20 ha), selektywnym nasadzeniom związanym ze „wspomaganiem" naturalnej sukcesji (na ok. 80 ha). Przeprowadzenie zabiegów odkrzaczania i koszenia planuje się na powierzchni ok. 130 ha, w tym na powierzchni ok. 98 ha gruntów wykupionych w ramach projektu. Przez cały okres trwania tych prac prowadzona będzie kontrola gatunków inwazyjnych, wraz z zabiegami mającymi na celu eliminację gatunków obcych. Planuje się także rozbiórkę wykupionych zabudowań.
http://kampinoski-pn.gov.pl

3. LIFE04 NAT/CZ/000015 „Restoration of thermophilous habitats in Moravian Karst" realizowanym przez CHKO Moravsky Kras
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE04%20NAT/CZ/000015&area=1&yr=2004&n_proj_id=2647&cfid=16586&cftoken=2e4adf8baa61f2ac-360A2F1D-DAE5-7FE0-A7720CC7129F3210&mode=print&menu=false#PD

4. LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000" realizowanym przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
Celem głównym Projektu jest przywrócenie siedlisk ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych, charakterystycznych dla obszaru Pustyni Błędowskiej. Założeniem projektu jest usunięcie niewybuchów z okresu II wojny światowej oraz oczyszczenie terenu z porastających go karłowatych lasków brzozowo-sosnowych oraz zarośli samosiewów sosnowych i brzozowych z udziałem sztucznie nasadzanych wierzb ostrolistnych oraz piaskowych.
http://rzilife-pustynia.pl

5. LIFE08/NAT/PL/000513 pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce, teoria i praktyka" realizowany przez Klub Przyrodników
Głównym celem projektu jest kompleksowa ochrona najcenniejszych płatów muraw kserotermicznych w naszym kraju wraz z ich cenną florą i fauną. Dlatego właśnie do realizacji projektu wybrane zostały dwa bardzo różne i oddalone od siebie regiony w Polsce - Lubelszczyznę oraz dolne odcinki dolin Odry i Warty, ale będące jednocześnie jednymi z najcenniejszych skupisk roślinności kserotermicznej w Polsce.
http://www.murawy-life.kp.org.pl/

6. LIFE12/NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych"
Głównym celem projektu jest zachowanie i kompleksowa ochrona cennych dla Unii Europejskiej siedlisk nieleśnych na obszarze Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. Projekt poprzez swoje założenia realizuje Dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory SOO Beskid Ślaski (PLH 240005) i SOO Beskid Żywiecki (PLH 240006)
http://lifebeskidy.com.pl/

7. LIFE07 NAT/H/000321 pn. „Eastern Bakony – Restoration and conservation of priority habitats and species in the Eastern Bakony area” realizowany przez Defence Economic Office (ex Armament and Quartermaster Office), Ministry of Defence
Głównym celem projektu jest ochrona siedlisk stepowych z charakterystycznymi gatunkami flory i fauny, takimi jak sierpik różnolistny i raróg zwyczajny na terenach militarnych Wschodnich Bakonów. Ze względu na militarny charakter obszaru, cele te mogą zostać osiągnięte poprzez prowadzenie racjonalnej polityki ochrony środowiska w ramach wojskowego gospodarowania mieniem.
http://www.keletibakony.hu/
8.    LIFE08 NAT/H/000289 „Hungarian Little Plain – Restoration and conservation of priority-listed Pannonic sand land habitats in military owned area of the Hungarian Little Plain realizowany przez Defence Economic Office (ex Armament and Quartermaster Office), Ministry of Defence of the Republic of Hungary
Projekt zakłada odbudowanie zniszczonych siedlisk (w szczególności roślinności napiaskowej) oraz populacji cennych gatunków. Ponadto projekt zakłada zachowanie różnorodności biologicznej i znalezienie równowagi pomiędzy prowadzeniem bieżących działań wojskowych, a potrzebami ochrony przyrody na terenach użytkowanych wojskowo.
http://kisalfoldilife.hu/
9. LIFE11 NAT/PL/000431 „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” realizowany przez Wigierski Park Narodowy
Głównym celem projektu jest ochrona wybranych gatunków i siedlisk, na które coraz częściej wpływają różne czynniki pochodzenia naturalnego i antropogenicznego (urbanizacja cennych przyrodniczo obszarów, ich fragmentacja i dewastacja, rozprzestrzenienie się gatunków inwazyjnych, zaniechanie lub zmiana użytkowania gruntów, zanieczyszczenie środowiska czy nadmierny rozwój motoryzacji). Działania projektu są zgodne m.in. z Dyrektywą Siedliskową w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywą Ptasią w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Konwencją o Różnorodności Biologicznej, będących elementami prawa Unii Europejskiej.
http://www.life.wigry.win.pl/
10. LIFE09 NAT/CZ/000363 „Lounské Středohoři Steppe – Active protection of the SCIs with thermophilous habitat types and species in Lounské Středohoři Hills” realizowany przez Nature Conservation Agency of the Czech Republic
Głównym celem projektu jest ochrona charakterystycznych siedlisk stepowych poprzez przeprowadzenie zabiegów czynnej ochrony: wycinkę roślinności krzaczastej zarastającej murawy stepowe, przywrócenie wypasu zwierząt, wycinkę obcych gatunków drzew, przywrócenie użytkowania straych sadów oraz przywrócenie warunków do rozwoju muraw kserotermicznych.
http://www.ochranaprirody.cz/en/life/life-lounske-stredohori-steppes/
11. LIFE13 NAT/PL/000038 „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” realizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Głównym celem projektu jest podjęcie szeregu działań ochronnych, które stworzą warunki do poprawy stanu i zachowania półnaturalnych ekosystemów siedlisk przyrodniczych w tym m.in. muraw kserotermicznych i ciepłolubnych dąbrów oraz zachowanie i ochronę populacji sierpika różnolistnego i dziewięćsiła popłocholistnego. Celem pośrednim jest przywrócenie wypasu owiec, który był praktykowany od pokoleń na tym terenie oraz stał się pośrednim czynnikiem wykształcenia ww. siedlisk.
http://life.pk.kielce.pl/