Protection of valuable natural non-forest habitats typical of the Orle Gniazda Landscape Park

footer nowy

Liczba wizyt

This page was viewed 13638 times.

„Jura na wypasie” - ósmy rok prowadzenia wypasu za nami…

Prowadzony wypas zwierząt gospodarczych na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, jest działaniem realizowanym w ramach trwałości Projektu.

Prowadzony wypas zwierząt gospodarczych na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, jest działaniem realizowanym w ramach trwałości Projektu.

 

Celem ochrony i zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tego regionu, w 2020 roku, w ramach udzielonego wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w obrębie ciepłolubnych siedlisk nieleśnych przeprowadzono ekstensywny, obwoźny wypas zwierząt gospodarskich. Wypas, czyli selektywne zgryzanie przez owce i kozy, to podstawa najlepszej ochrony. Zwierzęta wybierają rośliny miękkolistne, omijając te o budowie kseromorficznej. Praca naszych „ekologicznych kosiarek” prowadzi do uregulowania składu gatunkowego i wzrostu różnorodności biologicznej siedlisk kserotermicznych.

Działaniem, objęto obszary Projektu LIFE11 NAT/PL/000432 oraz tereny dodatkowe. Zadanie przeprowadzono na łącznym areale 115,1 ha muraw kserotermicznych. Wypas owiec i kóz prowadzono w: Trzebniowie, Suliszowicach, Łutowcu, Gorzkowie, Ludwinowie, Łutowcu, Ryczowie, Niegowonicach, Olsztynie, Niegowie, Rzędkowicach, Piasecznie, Morsku, Smoleniu, Zaborzu, Mstowie, Zdowie, Strzegowie.

ZPKWŚ od kilkudziesięciu lat realizuje różnorodne i w różnej skali zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody. Realizowane przedsięwzięcia to programy ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

1

Fot. 1. Ryczów - powierzchnia przy cmentarzu

2

Fot. 2. Ryczów - wzgórze Grochowiec

3

Fot. 3. Łutowiec

4

Fot. 4. Olsztyn - Góry Towarne

5

Fot. 5. Olsztyn - Skałki Małe i Duże

6

Fot. 6. Olsztyn - Statkowa Góra

7

Fot. 7. Niegowonice - wzgórze Kromołowiec

8

Fot. 8. Kozioł "Bazyl" na wypasie w Piasecznie

9

Fot. 9. "Ekologiczne kosiarki"

10

Fot. 11. Murawa kserotermiczna

12

Fot. 12. Macierzanka (Thymus sp. ) na półkach skalnych w Łutowcu